‘Aanwinst’ Book about HRO collection [NL]

artikel 2 aanwinst hro

pagina 1 aanwinst hro

Aanwinst Kunstcollectie Hogeschool Rotterdam
pagina 223, 224, 225
ISBN 978-94-6190-111-8